Όροι Ενοικίασης

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ F.D.W. & C.D.W.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

F.D.W. Ο πελάτης απαλλάσσεται πλήρως από την ευθύνη για τις ζημιές που προηγήθηκαν στο όχημα από ατύχημα εκτός αν παρέβηκε τον Κ.Ο.Κ. ή τους όρους της παραγράφου 2 των

παρόντων όρων μισθώσεως. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να καλύψει το ποσό των 300€.

C.D.W. Ο πελάτης θα χρεωθεί με το ποσό της συμμετοχής σε ιδίες ζημίες που προξενήθηκαν σε χώρο στάθμευσης ακόμα και εν ώρα απουσίας του πελάτη. Ο πελάτης θα πληρώσει για όλο το κόστος των ζημιών εάν παρέβηκε τον Κ.Ο.Κ. η τους ορούς της παραγράφου 2 των

παρόντων όρων μισθώσεως. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να καλύψει το ποσό των ……… €

2) ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ: Όλοι οι ασφαλιστικοί όροι παύουν να ισχύουν όταν:

α) Ο/Η οδηγός ή οι συνοδηγοί βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών κτλ

β) το όχημα οδηγηθεί από άλλο πρόσωπο εκτός του πελάτη ή τους συνοδηγούς που έχουν συμφωνηθεί ή το όχημα χρησιμοποιηθεί:

γ) για την ρυμούλκηση άλλου οχήματος ή trailer ή άλλων αντικείμενων

δ) σε αγώνα ταχύτητας

ε) για την μεταφορά βαριών αποσκευών και αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών αγαθών που λερώνουν ή έχουν έντονη δυσοσμία, ζώα ή ναρκωτικά,

ζ) στην παραλία, θάλασσα ή αμμουδιά,

η) για ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια (π.χ. καμένα καθίσματα από τσιγάρο, σπασίματα στο εσωτερικό κτλ)

θ) για την μεταφορά επιβατών πέραν της επιτρεπόμενης χωρητικότητας

ι) σε κακής κατάστασης δρόμους,

κ) για οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς προηγούμενη άδεια εκμίσθωσης

λ) για οποιοδήποτε που δεν έχει άδεια οδήγησης και ηλικίας κάτω των 21 ετών

3) Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου συμβάντος (κλοπή, πυρκαγιά κ.λ.π.) ο πελάτης

είναι υποχρεωμένος να:

α) να καλέσει την αστυνομία (τροχαία),
β) να σημειώσει και να κρατήσει ονόματα και διευθύνσεις και πληροφορίες τρίτων η μαρτύρων που εμπλέκονται στο ατύχημα ή στο συμβάν. γ) να ειδοποιήσει αμέσως τον εκμισθωτή τηλεφωνικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
δ) να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος μέσα σε 24 ώρες εάν του ζητηθεί
ε) να στείλει ή να δώσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το ατύχημα καθώς και φωτοτυπία της άδειας οδήγησης του ίδιου και των συνοδηγών του.

4) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ:
Οι μη φυσικές φθορές και ζημιές που προέρχονται από αμέλεια του μισθωτή θα επισκευάζονται από το γραφείο και τα έξοδα θα βαρύνουν αυτόν. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να μην κάνει επισκευές από μόνος του που υπερβαίνουν τα 3,00€ χωρίς την έγκριση του γραφείου που θα γίνεται τηλεφωνικώς. Αυτές οι επισκευές είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από λεπτομερώς εξοφλημένο τιμολόγιο.

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Η ασφάλεια δεν καλύπτει ελαστικά και κάτω μέρος αυτοκινήτου. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου σε δρόμο κακής καταστάσεως. Για οποιοδήποτε ζημία την ευθύνη φέρει ο μισθωτής. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει μέσα σε 24 ώρες στο γραφείο κάθε ατύχημα με ποινή τη στέρηση του δικαιώματος της ασφάλειας. Η δήλωσή του θα αναφέρει τις συνθήκες, την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα του ατυχήματος, τον αριθμό του αστυνομικού οργάνου, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαρτύρων του αντιδίκου καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας.

Η εκμισθώτρια έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύσει αζημίως γι’ αυτή την παρούσα…

6) ΑΠΟΔΟΧΗ:
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το αυτοκίνητο όταν λήξει η εκμίσθωση. Αλλιώς εξουσιοδοτεί το γραφείο να αποσύρει αυτό από την ευθύνη του με έξοδα του μισθωτή, όπου κι αν βρίσκεται, εκτός αν 24 ώρες πριν τη λήξη της εκμίσθωσης παραταθεί αυτήν με έγκριση του γραφείου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η εγγύηση να χρησιμοποιηθεί για παράταση της εκμίσθωσης.

7) Από την ημέρα της παραλαβής του οχήματος και μέχρι την επιστροφή του εκ μέρους του μισθωτή, θα θεωρείται ιδιοκτήτης αυτού. Συνεπώς από την ιδιότητα του αυτή θα είναι υπεύθυνος για τυχόν πρόστιμα, παραβάσεις, κλήσεις και τις εναντίον του μηνήσεις. Η αφαίρεση ή παραποίηση των σημάτων του EOT απαγορεύεται αυστηρώς.

Επίσης απαγορεύεται να εγκαταλείψει ο μισθωτής το αυτοκίνητο. Σε αντίθετη περίπτωση το γραφείο θα του καταλογίσει όλα τα έξοδα της περισυλλογής και επαναπατρισμού του αυτοκίνητου στις εγκαταστάσεις του γραφείου.

8) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ:
Αυτή θα είναι σεβαστή και από τον εκμισθωτή και από τον μισθωτή

9) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ:
Συμφωνείται ρητά ότι μόνα αρμόδια για την επίλυση των τυχόν παρουσιαζόμενων διαφορών από την παρούσα συμφωνία είναι τα Ελληνικά δικαστήρια και μάλιστα αυτά της Ρόδου.